طبس هم برای اولین بار دارای انتشارات شد

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی طبس گفت: انتشارات «فراونگ» به صاحب امتیازی آقای سلمان برقی، پس…