آقای فرماندار! خبرنگاران عروسک خیمه‌شب‌بازی نیستند

آقای فرماندار محترم طبس لطفاً توجه داشته باشید که خبرنگاران، عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی شما نیستند که با…