انتقاد دفتر تحکیم وحدت به بسته شدن فضای نقد دانشجویی آن هم از سوی دولتی که به تبلیغ چهره‌ انتقاد‌پذیر خود می‌پردازد

دفتر تحکیم وحدت به روحانی اعلام کرد: دولتی که با استفاده از تمام تریبون‌ها به تبلیغ…