بارش یک شبه؛ بیش از همه‌ سال در طبس / خسارت به برخی راه‌ها و منازل مسکونی

طی شب گذشته مقدار ۲۲ میلی‌متر بارندگی در شهر طبس ثبت شده و این در حالی…