بازدید سرزده‌ای که برای آقای مدیرکل دردسرساز شد

استاندار خراسان جنوبی طی بازدید سرزده‌ای که از هتل آپارتمان سالمندان بیرجند داشت، مدیر‌کل بهزیستی استان…