بازگشایی محور بردسکن به طبس

محور ترانزیتی بردسکن به طبس که به علت سرریز شدن سد دهان قلعه و جاری شدن…