بازگشایی محور خور- طبس

واحد مرکزی خبر / محور خور – طبس در محدوده سه راهی حلوان – سه راهی…