۱۸ عنوان قهرمانی ، ره آورد کاراته کاهای طبس

بیش از ۱۱۰ کاراته کا در قالب ۶ تیم شهرستانی در رقابتهای کاراته قهرمانی بانوان استان…