براساس الگوي مصرف تعرفه هاي برق استاني تعيين شد – طبس نیوز

براساس الگوی مصرف تعرفه های برق استانی تعیین شد

هیئت وزیران به منظور اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف در بخش…