بررسی زیرساخت های شهری در طرح های مسکن نهضت ملی طبس/تصفیه خانه فاضلاب شهری فکری نوین برای مدیریت پسآب ها و قابل اجرا در شهرک‌های درحال احداث مسکن

مهندس ناصری فر ناظر پایش و بررسی طرح های نهضت ملی مسکن در شمال ، شرق…