اوباما در بیمارستان بستری شد

بستری شدن اوباما به صورت شتاب زده ای صورت گرفت طوری که خبرنگارانی که هنگام مصاحبه…