آقایان هر آماری که می‌خواهند بدهند؛ مردم با چشم خود می‌بینند

طبس نیوز به نقل از مردم سالاری: نماینده طبس و فردوس با اشاره به خشکسالی، بیکاری،…