زمین آخر پاییز ۳ روز به تاریکی فرو می‌رود

کره زمین 3 روز در ماه آتی و از 21 -23 دسامبر برابر با 30 آذر،…