مسافران منتظر، تاکسی‌ها مسافر دربستی

بسیار مشاهده شده که تاکسی‌های عمومی مسافر در بستی سوار می‌کنند در حالی که مسافران در…