کسانی که جام زهر به رهبری تعارف کردند محال است به صحنه مدیریت شهر طبس برگردند

امام جمعه طبس گفت: عده ای بعد از انتخابات درطبس ذوق زده شدند که به اصطلاح…