جایگاه سی‌ان‌جی طبس تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

مدیر شرکت فروارده های نفتی ناحیه طبس از بهره برداری نخستین جایگاه سی ان جی طبس…