گورباچف: جهان در آستانه جنگ سرد جدیدی قرار دارد

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهان را در سایه بحران اوکراین در آستانه جنگ سرد جدیدی…