آب و فاضلاب خراسان جنوبی نسبت به قطعی آب شهر طبس هشدار داد

معاون بهره برداری آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان…