حداقل انتظار مردم در این دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌هاست

رئیس دولت یازدهم گفت: حداقل انتظار مردم در این دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در…