سران فتنه در سال ۸۸ به زباله‌دان تاریخ افتادند

سران فتنه با اعمالی که در سال 88 انجام دادند به زباله‌دان تاریخ افتادند و کسانی…