حسین بیضائی طبس – طبس نیوز

شهید حسین بیضائی

ای کسانی که این چند جمله از گفته‌ها و آرزوی من را می‌خوانید و یا می‌شنوید.…