حسین جعفری – طبس نیوز

شهید حسین جعفری

نمی دانم كلمات را در قالب چه الفاظی بيان كنم زيرا توصيف شهادت با كلمات ناقص…