وقتی فریدون هم برای جلب نظر نمایندگان به میدان می آید/ چه کسی آشتیانی را به روحانی معرفی کرد؟

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم که نتیجه اش پیش از برگزاری جلسه هم قابل…