کاهش جمعیت در بیشتر روستاهای دستگردان طبس

بخشدار دستگردان روند مهاجرت در این بخش را بر اساس سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ بسیار…