رکورد ۳ برابری حمل زغالسنگ در راه آهن شرق

مدیر کل راه آهن شرق گفت: حمل زغالسنگ در اداره کل راه آهن شرق طی ۹…