ˈچشمه مرتضی علیˈ در خراسان جنوبی جاذبه ای طبیعی در دل کویر ایران

ˈچشمه آبگرم مرتضی علیˈ در شهرستان طبس از مناطق گردشگری طبیعی و بکر در دل کویر…