خط بسیار مهم 400 کیلو ولت طبس – بافق – کرمان – طبس نیوز

دستاوردهای ویژه صنعت برق در سال ۹۰

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ وزارت نیرو دستاوردهای ویژه صنعت برق در سال…