اهدا ۴۰ میلیون ریالی کمک جهیزیه خیر نیکوکار به یتیم تحت حمایت کمیته امداد

حامی نیکوکار طبسی مبلغ 40 میلیون ریال برای خرید جهیزیه به یتیم تحت حمایت کمیته امداد…