رسیدگی به ۱۵۰۰ پرونده در سال گذشته در دادگاه عمومی دستگردان

رئيس دادگاه عمومی بخش دستگردان گفت: در طول سال 1393 در دادگاه عمومی بخش دستگردان حدود…