شرایط راه اندازی دانشکده پرستاری ومامایی در طبس مورد بررسی قرار گرفت

با حضور هیات برد پرستاری وزارت بهداشت و درمان:شرایط راه اندازی دانشکده پرستاری ومامایی در طبس…