خاطرات تلخ و شیرین امام جمعه طبس از ۲۴ سال امامت جمعه

امام جمعه طبس خاطرات تلخ و شیرین خود را طی ۲۴ سال امامت جمعه بیان کرد.