یارانه نقدی بدون تغییر سال آینده هم پرداخت می‌شود

سخنگوی دولت گفت: یارانه نقدی بدون تغییر(همان رقم ۴۵۵۰۰ تومان ماهانه هر نفر) سال آینده نیز…