تحصیل ‌هزار دانشجو در دانشگاه پیام‌ نور طبس

مصطفی اخوان‌ صفار اظهار داشت: دانشگاه پیام‌ نور طبس تنها در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.