برنامه‌ریزی همایش راهکارهای علمی توسعه پایدار بخش دستگردان

انتخاب اعضای ستاد برگزاری همایش راهکارهای علمی توسعه پایدار بخش دستگردان، برنامه‌ریزی زمان، مکان و کیفیت…