وزیر کشور وارد طبس شد

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور هم اکنون وارد طبس شد و در فرودگاه طبس مورد استقبال مسئولین…