روزه در دیگر ادیان – طبس نیوز

رمضان، ماه خدا

روزه در لغت به معنای امساک و خودداری از هر چیزی است و در اصطلاح فقه،…