زمین لرزه عشق آباد طبس بدون خسارت

واحد مرکزی خبر/ اجتماعی زمین لرزه امروز در عشق آباد طبس تلفات و خساراتی نداشته است.…