حبس ۲۳۰ زندانی در زندان ۷۰ نفره طبس

ظرفیت زندان طبس ۷۰ نفر است، این زندان در حال حاضر ۲۳۰ زندانی دارد که بیش…