شهید سید جواد جاودانی

برادرانم! از شما می‌خواهم که اسلحه بر زمین افتاده‌ام را برگیرید و بر دشمن اسلام بتازید…