شهید سید حسین جلالی

خدمت سربازی خود را به صورت داوطلبانه در سپاه گذراند؛ عشق به حضور در میادین نبرد…