شهید عباس جعفری

به شما جوانان و عاشقان هدایت و دلسوختگان امام نیز عرض می کنم که در افکار…