به صدا در آمدن زنگ خطر با جای‌گیری تبلت به جای کتاب در دستان کودکان

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: جای‌گیری تبلت و گوش‌های لمسی و بازی‌های آنها…