چهارشنبه پایان فرصت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ساعت ۲۴ چهارشنبه ۳۱ تیر را آخرین مهلت تسلیم…