گروه سرمایه گذاران چینی در راه استان

مسئول مرکز خدمات سرمايه گذاري استان گفت: هفته آينده گروه سرمايه گذار چيني براي سرمايه گذاري…