فیلم/ سفیر هشتم وارد طبس شد

ابراهیم بیگ لری معلولی که سفرش را ۵۱ روز قبل آغاز کرده امروز وارد طبس شد…