سه گروه از زنان هستند که عذاب قبر را از آنها بر می دارند

سه گروه از زنان هستند که خدا عذاب قبر را از آنها بر می دارد و…