دیشب خواب می‌دیدم خانه ای خریده‌ام…

...با یک حساب سرانگشتی تا آن موقع شده‌ام 28-30 ساله. البته یادم رفت بنویسم که شرط…