پرداخت بیش از ۶۴ میلیارد ریال تعهدات تامین اجتماعی عشق‌آباد در سال گذشته

رحیمی رییس شعبه تامین اجتماعی عشق‌آباد گفت: در سال گذشته بیش از 64 میلیارد ریال در…