شهادت وزیر فلسطینی در کرانه باختری

زیاد ابوعین، از وزرای کابینه‌ی تازه فلسطین، در تظاهراتی علیه شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه‌ی باختری به…