شهید عباس باقری

شکر خدا که این سعادت نصیب این حقیر گردید و به جبهه اعزام تا با دیگر…